ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หัวหน้าสำนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญ(ด้านภาษา)                                                   
                                                                                         
                             Ms.Valentyna  Paparyha
                             ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านภาษา)       


บุคลากร


                  นางบุญทิน ทองยศ
               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป