หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2567
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
20 มิถุนายน 2567 16:53:11

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2567
     ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2567
โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
    1. บุคลากรรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   2. รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   3. มอบหมายงานให้บุคลากรดำเนินการ
ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา