หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมติดตามการส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมติดตามการส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
18 เมษายน 2567 15:39:53

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมติดตามการส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
      ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดประชุมบุคลากรของสถาบัน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
     1. ติดตามการส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
   2. ตรวจสอบคู่มือสอบ SSRU-TEP Junior
    3. รายงานความก้าวหน้าโครงการการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ประเทศฮ่องกง
    4. รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมีนาคม 2567
ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา