หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
18 เมษายน 2567 15:41:33

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
     ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร และนายศิวกรณ์ ดาด้วง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา และ ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล เป็นวิทยากร จัดการอบรมโดย ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet