หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2567
สถาบันภาษา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2567

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
18 เมษายน 2567 16:35:45


สถาบันภาษา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/25
67
       ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.00น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการประชุมจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2567 ให้กับบุคลากรของสถาบันภาษา เพื่อรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการประชุม คือ
      1. ถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
     2. เตรียมความพร้อมในการซ้อมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาตินักศึกษาาปริญญาตรี ครั้งที่2/2567
      3. เตรียมความพร้อมหลักสูตร รายวิชาเลือกเสรีในเทอม 1/2567 

ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4