หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษา ณ ประเทศฮ่องกง
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษา ณ ประเทศฮ่องกง

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 กุมภาพันธ์ 2567 16:46:16


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษา ณ ประเทศฮ่องกง
      ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดประชุมบุคลากรของสถาบัน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
      1. วางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ณ ประเทศฮ่องกง
     2. มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบและอบรมภาษาอังกฤษ
    3. ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล
   4. ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรณ 

ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา