หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมดำเนินการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ณ เทศบาลตำบลกงพานพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมดำเนินการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ณ เทศบาลตำบลกงพานพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
08 กุมภาพันธ์ 2567 13:11:07


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมดำเนินการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ณ เทศบาลตำบลกงพานพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
     ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดประชุมบุคลากรของสถาบัน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
    1. วางแผนและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ณ เทศบาลตำบลกงพานพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
   2. ติดตามโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ประเทศฮ่องกง
   3. เตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ ครั้งที่ 1/2567
   4. ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากร ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา