หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการของผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการของผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
08 กุมภาพันธ์ 2567 13:07:53ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการของผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษาพร้อมด้วยนางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร และ นายศิวกรณ์ ดาด้วง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการของผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดประชุมโดยกองนโยบายและแผน ผ่านรูปแบบออนไลน์ Google Meet