หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับคุณวชิรญานันทร์ ศรีปัตตา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับคุณวชิรญานันทร์ ศรีปัตตา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
05 กุมภาพันธ์ 2567 15:54:20ขอแสดงความยินดีกับคุณวชิรญานันทร์ ศรีปัตตา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับ คุณวชิรญานันทร์ ศรีปัตตา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้อง 3142 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันภาษา ถือว่านักศึกษาท่านนี้เป็นบุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษ