หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล แก้วอำไพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ สังกัดศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล แก้วอำไพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ สังกัดศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
05 กุมภาพันธ์ 2567 15:51:57


ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล แก้วอำไพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ สังกัดศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล แก้วอำไพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ สังกัดศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้อง 3142 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันภาษา ถือว่านักศึกษาท่านนี้เป็นบุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีและเป็นแบบอย่างที่ดในการพัฒนาภาษาอังกฤษ