หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ลำไผ่ ตระกูลสันติ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ลำไผ่ ตระกูลสันติ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
05 กุมภาพันธ์ 2567 15:47:22


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ลำไผ่ ตระกูลสันติ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ลำไผ่ ตระกูลสันติ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม สถาบันภาษา ถือว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษ