หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Youqing Chen นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Youqing Chen นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
05 กุมภาพันธ์ 2567 15:44:43


ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Youqing Chen นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Youqing Chen นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      สถาบันภาษา ถือว่านักศึกษาท่านนี้เป็นบุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษ