หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเข้าตรวจเยี่ยม การจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเข้าตรวจเยี่ยม การจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
01 กุมภาพันธ์ 2567 18:02:39


ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเข้าตรวจเยี่ยม การจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
      ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09. 00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร ได้เข้าตรวจเยี่ยม การจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยมีนางสาวปภัสสร ทะวงษา และนางสาวทิพวรรณ ปรีชามารถ เป็นผู้ควบคุมการสอบ ณ ห้อง 208 อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม