หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (e-Exam) ร่วมกับตัวแทนสำนักงาน กพ.
สถาบันภาษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (e-Exam) ร่วมกับตัวแทนสำนักงาน กพ.

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
07 มิถุนายน 2566 17:41:05สถาบันภาษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (e-Exam) ร่วมกับตัวแทนสำนักงาน กพ.

         ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา10.00 น.สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม นางสาวทิพวรรณ ปรีชามารถ นายศิวกรณ์ ดาด้วง และนางสาวปภัสสร ทะวงษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (e-Exam) ร่วมกับตัวแทนสำนักงาน กพ. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3122 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2