หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สภาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
22 พฤษภาคม 2566 16:54:27


สภาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
      ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 สถาบันภาษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร และ นางสาวทิพวรรณ ปรีชามารถ ดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR)  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 74 คน เพื่อเป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานสากลระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาและออกสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา