หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะนักศึกษา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะนักศึกษา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
13 มีนาคม 2566 15:22:19


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะนักศึกษา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

     ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023, In the theme of "International Conference on Social Sciences, Sociology, Architecture, Business, and Management in Globalization" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย มาร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก

     1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ            3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์

เป็น Chairman ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ณ Oriental Hotel Fukuoka เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น