หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ผู้มีผลคะแนนสอบ SSRU-TEP อยู่ในระดับ C2 ระดับดีเยี่ยม
ขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ผู้มีผลคะแนนสอบ SSRU-TEP อยู่ในระดับ C2 ระดับดีเยี่ยม

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
13 มกราคม 2566 13:27:09


ขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ผู้มีผลคะแนนสอบ SSRU-TEP อยู่ในระดับ C2 ระดับดีเยี่ยม

       สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้พัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP Version ใหม่ตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยข้อสอบสามารถแสดงผลสอบเป็นผลคะแนนรวมและสามารถแบ่งผลคะแนนออกเป็นแต่ละ Parts เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยทางภาษาอังกฤษของตนเอง ให้สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้อย่างถูกจุด ในการนี้ สถาบันภาษาได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมทดสอบระบบข้อสอบ โดยอาจารย์สามารถทำคะแนนสอบ SSRU-TEP Version ใหม่นี้ได้สูงถึง 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ C2 ระดับดีเยี่ยม สถาบันภาษาจึงขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ผู้มีผลคะแนนสอบ SSRU-TEP อยู่ในระดับ C2 ระดับดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองแก่ประชาคมสวนสุนันทาต่อไป