หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร
จัดสอบและอบรมบุคลากร

ประกาศผลอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 18, 19, 25 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
30 มีนาคม 2566 17:31:45
ประกาศ ! เปิดรอบอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      ประกาศ ! สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรอบอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ ...
12 มีนาคม 2566 18:16:03
ข่าวย้อนหลัง