Budget 2564ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ CEFR


ข้อมูลผลการสอบ แยกระดับ


ภาพประกอบการสอบ
ภาพประกอบการอบรม
เกณฑ์คะแนน Oxford Placement test