หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
06 มิถุนายน 2567 13:08:52


สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
      นางสาวศิรภัสสร พิบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสถาบันภาษาให้ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences (ICEBTS 2024) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยนำเสนองานวิจัยเรื่อง “BEHAVIOR AND SATISFACTION TOWARDS THE USE OF TIKTOK OF TEENAGERS“
โดยมี อาจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยนี้
     การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     สถาบันภาษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป