10 อันดับ บุคลากรมหาวิทยาลัยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565


10 อันดับ บุคลากรมหาวิทยาลัยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 256610 อันดับ สายวิ
ชาการ
10 อันดับ สายสนับสนุนวิชาการ


10 อันดับ บุคลากรมหาวิทยาลัยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 256510 อันดับ สายวิชาการ10 อันดับ สายสนับสนุนวิชาการ


10 อันดับ บุคลากรมหาวิทยาลัยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2564
10 อันดับ สายวิชาการ
10 อันดับ สายสนับสนุนวิชาการ

10 อันดับ บุคลากรมหาวิทยาลัยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2563
 10 อันดับ สายวิชาการ
 10 อันดับ สายสนับสนุนวิชาการ