10 อันดับ บุคลากรมหาวิทยาลัยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2564


 10 อันดับ สายวิชาการ

 10 อันดับ สายสนับสนุนวิชาการ


10 อันดับ บุคลากรมหาวิทยาลัยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2563


 10 อันดับ สายวิชาการ

 10 อันดับ สายสนับสนุนวิชาการ