อาจารย์ประจำรายรายวิชา

ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี
    - ข้อมูลประวัติ


ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์
    - ข้อมูลประวัติ


ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ
    - ข้อมูลประวัติ


อาจารย์นฤมล ชมโฉม
    - ข้อมูลประวัติ


อาจารย์ชลลดา ชูวณิชชานนท์
    - ข้อมูลประวัติ


อาจารย์พัทธนันท์ ชัยบุตร
    - ข้อมูลประวัติ