หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2567
สถาบันภาษา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2567

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
14 มิถุนายน 2567 13:56:24สถาบันภาษา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2567
    ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการประชุมจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2567 ให้กับบุคลากรของสถาบันภาษา เพื่อรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการประชุม คือ
     1. ถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    2. ตรวจสอบแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณ 2567
    3. เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับชุมชน
    4. มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4