หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
19 พฤศจิกายน 2566 11:34:51สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้นางสาวปภัสสร ทะวงษา และนางสาวทิพวรรณ ปรีชามารถ ดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ และคำศัพท์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2102) อาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม