หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2023-05-23 13:40:26


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2567

           ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงานฯ และนายศิวกรณ์ ดาด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31