หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมระบบ eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566
สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมระบบ eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2023-02-18 17:28:00


สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมระบบ eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566
    ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม และนายศิวกรณ์ ดาด้วง เข้าร่วมการอบรมระบบ eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 จัดโดย ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet