หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
18 กุมภาพันธ์ 2566 17:23:42


สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
      วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร  เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566 โดยได้นำเสนอวาระเพื่อทราบต่อที่ประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 5.7 การพิจารณาให้ความเห็นการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา หลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี (การพัฒนาตน) ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5