หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
18 กุมภาพันธ์ 2566 17:21:46


ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
       วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566 โดยได้นำเสนอวาระเพื่อทราบต่อที่ประชุม 2 วาระคือ วาระที่ 4.1 แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบใบรับรองผลภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวาระที่ 4.2 รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5