หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
20 ธันวาคม 2565 10:11:04


สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

       ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร นางสาวกัลยากร ทองมาก และนางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม เข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดการอบรมโดย กองนโยบายและแผน อบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet