หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ Google Sheets เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ Google Sheets เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-16 11:01:31


สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ Google Sheets เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และนางสาวกัลยากร ทองมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ Google Sheets เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดการอบรมโดย กองนโยบายและแผน อบรมในรูปแบบออนไลน์  ผ่านระบบ Google meet