ท่านเลือกเข้าทดสอบ

เริ่มอบรมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566   เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 01
อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-65

* หมายถึง จำเป็นต้องกรอก

เลข 11 หลักบนบัตรศึกษา
ไม่ต้องใส่คำนำนาย
ตัวอย่าง 0851112222 หรือ 021112222

*    กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา และข้อมูลลงทะเบียนเข้าให้ถูกต้องให้ถูกต้อง