รอบอบรมเดือน มิถุนายน 2566   อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-65 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 04
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน