รอบอบรมเดือน มิถุนายน 2566   อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-65 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 02
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
163127343085นางสาวปิยมน ส่งเสริมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
264423440003นายสุภาพ ทำเผือกวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
363127310039นางสาวจรัสศรี ซื่อสัตย์คณะวิทยาการจัดการ
463122201063นายวีรวงศ์ เกษตรชีวากรณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
561127338001นายกฤตภาส อมรชัยศักดาคณะวิทยาการจัดการ
663123471070นางสาวนวินดา แข็งแรงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
763127312003นางสาวจิรนันท์ น้อยคงคณะวิทยาการจัดการ
863123450056นางสาวปวีณ์ธิดา เสมอภักดิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
965427365048นางสาวสุรีฉาย เรืองศรีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1063127347001นางสาวกัญญาวีร์ ธนาระดาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1163123329130นางสาววรญา จรพินิชวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1263123403019นางสาวอรอนงค์ ปิ่นแก้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1365127345047นางสาวภัทรียา คนเพียรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1465127345040นางสาวธิติรัตน์ สุวาเพ็ชรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1563121112045นางสาวกนกนิภา บุญชูคณะครุศาสตร์
1663123403001นางสาวนันทกาญจน์ พันธ์จุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1763123403090นางสาวณิชารีย์ วิเชียรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1863127338002นายโกมารัตน์ กาแก้วคณะวิทยาการจัดการ
1963123403083นางสาวภัทพร จันทร์ขจรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2065127345007นางสาวรัตนาวลี ปิชัยญาณวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2165127345077นางสาวสร้อยสุดา โลเชียงสายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2265127345006นางสาวชมพูนุช ตั้งตนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2365127345005นางสาวอพัดชา สร้อยมาตรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2454123442134นางสาวญาดา พึ่งจะแย้มวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2554123442135นางสาวขวัญข้าว แสนพันธ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2663127321086นางสาวมัลลิกา จันทร์เปียวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2763127321012นางสาวพิมล พิมจันทร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2863127321085นางสาวปิยธิดา นำโชคประเสริฐวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2963127321098นางสาวปารมี เอียดกรังวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3063127310008นายภูมิเพชร พรพลประชาสิทธิ์คณะวิทยาการจัดการ
3164126601004นายจิรัฏฐ์ ตันติพานิชพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
3264126601034นายธารากร ล่วงลือคณะศิลปกรรมศาสตร์
3363127321010นางสาวกัลย์สุดา พันคำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3463127322028นางสาวชัชฎาภรณ์ เกตหมื่นไวย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3562123404006นางสาววริษฐา ชิวปรีชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3663123423109นางสาวธัญวรัตน์ ขวัญชัยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3763123423086นางสาวอัญชนา สีทองสุกวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3863123423073นางสาวสิริยากร ทวีฤทธิ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3963123423093นางสาวธันยภัทร กกค้างพลูวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
4065427345002นายสราวุธ อุตคะวาปีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4165427345029นายนันท​สิทธิ์​ อันทะไชย​วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4263127321137นางสาวฐิติมา หล้าพรมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4363127322014นายพงศ์ภรณ์ อมราลักษณ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
4463123402008นายศรัณย์พัชร บุญรอดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4563127313073นางสาวอภิญญา สอนสีคณะวิทยาการจัดการ
4663123329043นายพศวีร์ บุญเรืองทวีเกษมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4765427345024นางนุชนภา อินทร์คล้ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4863127321031นายวิทวัส ตะกุดสงฆ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4965427365037นางสาวไพรินทร์ เพชรล้วนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
5065427345007นายธมกร แก้วศรีจันทร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5163128302083นางสาวสุพิชชา คุ่ยยกสุยคณะวิทยาการจัดการ
5265427347027นายศุภวิชญ์ รัตนสุวรรณวุฒิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5364427360109นายภัทรดิษฐ์ อินทเนตรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5463127321054นายอัษฎาวุธ อัยกูลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5563127321029นายศุภณัฐ แซ่โง้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5664123450070นางสาววลัยลักษณ์ ขาวพิมายวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5765427345032นางบานเย็น สิงห์นีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5865427345012นายภัทร​พล​ สงฆ์​เจริญ​วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5963127321117นายทิวาณัฐ อุปการดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6064123330004นางสาวชลรวี เทียนขาววิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6164123334107นางสาวมนัสนันท์ โพลงเงินวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6264123334102นายเจตพัฒน์ จูแจ่มยานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6363127321114นายวรวิช แจ่มจันทร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6463126601004นายนภัส เรืองเดชคณะศิลปกรรมศาสตร์
6562123423152นายภูมิพัฒน์ เจริญกรศรีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
6665127345046นายเจษฎา ฤทธิ์บูรณ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6764127345004นายธันยบูรณ์ คำศิริวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6863127343059นายธนพล พงษ์เดชวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6964423471078ส.อ.ภากร คุ้มครองวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7065127345067นายพงศกร ศรีแสนตอวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7163127321136นางสาวพรรณิกา บุญตาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7263127321162นางสาวบุปผา ศรีมงคลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7363127321096นางสาวอารยา พิมพันธุ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7463127321093นางสาวธิดารัตน์ ช่างปลูกวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7563127321101นางสาวสลิลทิพย์ สิทธิสาตร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7663127321088นางสาวนพวรรณ มั่นสกุลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7763127321077นางสาวปิยธิดา แสงเขียววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7863123328140นางสาววริษฐา เขมาตย์โพธิ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
7962122230050นางสาวไพลิน เวงวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
8063123329039นายธวัช แก้วคล้ายวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
8163123329035นางสาววาสนา มานะดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
8263123329028นางสาวกนกทิพย์ ทิพย์รักษ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
8363123329030นายจักรพันธ์ หอมชื่นวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
8462123404046นายธนภูมิ โกยตันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8563127321079นายรัฐพล พามโพธิ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8664427345004นางสาวศศิประภา กุลยะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8764427345014นายวาคิมห์ โคตสมบัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8864427345007นางสาวบุษบรรณ ปัญญาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8963123471029นางสาวแพรทองธาร สุขเจริญวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9063123471026นางสาวจันทรัสม์ ดวงอาจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9163128302075นางสาวนุชจรินทร์ ทองอินทร์คณะวิทยาการจัดการ
9265427345014นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีวิโรจน์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9363127339010นางสาวศิวะพร เลาหประสิทธิ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9463127313019นางสาววลีวรรณ ทองขวางคณะวิทยาการจัดการ
9563127339100นางสาววรพร ฉิมพาลีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9663127310045นายธนากร พนมทิพย์คณะวิทยาการจัดการ
9763127339094นางสาวพจนา โชติช่วงศรีสกุลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9863127339049นางสาววิชญาพร กังน้อยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9963127339096นางสาวกนกอร บวชประโคนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10063123401042นางสาวพรรณวิษา เทียนบางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10163127339091นางสาวเปรมวดี ชิวปรีชาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10263123401039นางสาวปรีญาภรณ์ มูลหลวงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10364423491014นายสุระศักดิ์ แสงตาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10463123471111นางสาวอารียา รักษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10564423440049ส.ต.อ.สุเมธ พลบำรุงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10662123403001นางสาวสุทธินี สวัสดิ์มูลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10764423473018นายฟาอีส สาลี สาลีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10863127321035นางสาวอนงค์นาถ กลิ่นแก้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10962122202057นายบริวัฒน์ ภารการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11063127310048นางสาวสุกัญญา เลิศอุดมโชคคณะวิทยาการจัดการ
11164127328006นางสาวนิตา หาญชนะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
11264123479006นางสาวมนสิชา เนียมสุวรรณวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11365127345052นางสาวศศิกานต์ กาจูวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11464123479010นางสาวอิสริยาภรณ์ ธรรมจารย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11564123479005นางสาวชนิกันต์ กลิ่นรัตน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11663122239060นางสาวธัญลักษณ์ สังข์ทองวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
11763122239063นางสาวสุกัญญา ทองบุญเรืองวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
11863123471136นางสาวนุรไลลา เจ๊ะอาแซวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11963123471155นางสาวสุวรรณา เยื่อไม่วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12063123471151นายนันทพล เนติกุลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12164427360046นายลิขิต หมื่นหาวงศ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12264123479015นางสาวพิมพ์ชนัฐ สุทธิสารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12364427360117นางสาวชาลิณี จีนขำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12464423493157นายธนวัฒน์ รัชนิพนธ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12563123440158นายกฤตยชญ์ ย้อยญาติวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12663123328086นายธีรโชติ ฐิติรัตนกุลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
12763123471177นางสาวฐิติวรดา อินทร์ประสิทธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12863123471157นายปิยะพงษ์ กำจัดภัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12965127345033นางสาวอรณี อุทโธวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13065423493027ฐิติวัสส์ ศรีนวลปาน ศรีนวลปานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13165403493022ส.ต.ต.ชุติพงศ์ หัสดินทร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13263127321007นายอมรพิมาน อนุชิตโสภาพันธุ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13363127321022นายพีรพัฒน์ มหัทธนธรรมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13463123440135นางสาวณัฐฎ์มณย์ พระกระยาพันธุ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13563123466056นางสาวอาทิมา สุวินิจฉัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13663123466046นางสาวนิดานุช สมาธิวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13763123440176นางสาวณหทัย พันธ์ดนตรีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13863127321158นางสาวพชรมน ศรีนวลขำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13963123440117นางสาวจารวี เกิ่งภูเขียววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
14062122525033นายกองทัพ ลีลาประศาสน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14163127321058นายวราเทพ แสงสว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14263127321100นายกิตติศักดิ์ เรียงรายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14363127351009นางสาวพลอยฤดี แก้วงามวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14463127343068นายเกียรติศักดิ์ เสลาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14564427360154นางสาวธนาภร พรหมเสนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14665127345055นางสาวกิตติยา สิงหาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14763123466057นางสาวอาทิมา สุวินิจฉัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
14863127343088นางสาวชญานุช สุบินวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14963127343053นางสาวเปมิกา กวดนอกวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
15063127343099นางสาวศุภนุช วงษาพันธ์ วงษาพันธ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
15163127315038นางสาวแพรว ตีรโสภณคณะวิทยาการจัดการ
15263127321067นายพลภัทร แจ่มใสวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
15363127321046นายเกริกพล เเรงจบวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
15463123471095นายณัฐวุธ อยู่เจริญวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15563123471104นายรังสิมันตุ์ สอนสมฤทธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15664427345012นายปฐมพงษ์ จันทะนามวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
15763123321037นางสาวปัญจรัศมิ์ ธรรมสนองคุณวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
15864423493170ส.ต.ต.ศราวุฒิ จันทร์เชาว์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15963127321043นายเอกรัตน์ อ่ำเอี่ยมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16063127321057นางสาวนภาพร พรหนองเลาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16165127345031นางสาวศุภลักษณ์ ตรีรัตน์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16263127343086นางสาวนฤมล บุญมาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16363127321118นายพิพัฒน์ หมีทองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16463122201041นายนริศ อำแดงพินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16563122201036นายฑีฆวัฒน์ เกิดยินดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16663122201047นายโสภณวิชญ์ ปั้นงามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16711037033566นายศักร์สฤษฏิ์ อินทร์คุ้มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16863122201064นายสิทธิกร ตังกวยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16963122201043นายกิตติทัต ปทีปกรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17063122201046นายณัฐวุฒิ ภูงามแง้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17163127339046นางสาวธัญพร บุญรักษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
17265423493022นายชุติพงศ์ หัสดินทร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
17364427360135นางสาวมนทิณี ปิติมลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
17465427345079นายนันทสิทธิ์ อันทะไชยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
17563122201051นายศักร์สฤษฏิ์ อินทร์คุ้มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี