รอบอบรมเดือน มิถุนายน 2566   อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-65 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 01
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
162123440070นายวัชรินทร์ นรมาตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
263423473016นายณิชาโชค อินทร์กลัดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
363123405060นางสาวณัฐชยานันท์ แก้วสุจริตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
459122503009นางสาวธนัสนันท์ พงศ์พรกรัณย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
563127351030นางสาวมลมณี ทิศกระโทกวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
663123449003นางสาวนภาพร พึ่งจิตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
763123328117นางสาวทิพวรรณ สุเปรมศรีคณะวิทยาการจัดการ
862123329147นายชาคริต ยืนยงวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
963121113027นางสาวปราณี ศรีเงินคณะครุศาสตร์
1064427360149นางสาวไพลินรัตน์ดา อภิโชคชัยเดชวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1163122205016นายพัสกร แก้วไสยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1263127321091นางสาวอัฐณัฐ สิงห์ขรณ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1364127321132นายศุภกฤต ทองเผ้าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1463127339061นางสาวอภิญญา มีแฟงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1564123329044นางสาวธัญชนก สาริระโกเศสวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1663123464066นางสาวฐิตารีย์ ทองขำดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1762122203025นางสาวพิมพ์วลัญช์ พูลสวนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1864127313037นางสาวศิรินาฏ ไฝดีคณะวิทยาการจัดการ
1964127313158นางสาวพรจันทร์ ศรีสุวัฒน์คณะวิทยาการจัดการ
2063122239066นายฐิติกร ธรรมเที่ยงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
2163126613015นางสาวอาภัสรา ทองฤทธิ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
2262823329004นางสาวสุปาณี เทียนชัยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2363122230098นางสาวสุภัสสรา ครอบบัวบานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2463123328047นางสาวรัญชิดา ราชพลสิทธิ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2563123328038นายพัชรพล แสงแก้ววิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2663122401032นางสาวกมลชนก โลกนิยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2763122401022นายอินทัช เนตรกระจ่างกุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2863127315053นางสาวบัณฑิตา ชนะวรรณโณคณะวิทยาการจัดการ
2963123423183นางสาวนลินนิภา ไชยธงรัตน์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3063123328010นายธนวรรธ เกิดอยู่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
3163128302043นางสาวสุวรรณี จันทร์โชติคณะวิทยาการจัดการ
3264122230075นางสาวนิตย์ชดา ลังกากาศวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3363123329121นางสาวกัญญารัตน์ เสนีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
3465427365052นางสาวฟ้าใส ตลับเพ็ชรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3564423473038นางสาววันวิสาข์ ซื่อสัตย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3663128302028นางสาวพรธิดา ลิไธสงคณะวิทยาการจัดการ
3764122232068นางสาววราภรณ์ แสงลอยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
3863127335006นางสาวภัทราวดี การะเวกคณะวิทยาการจัดการ
3963123471137นายณัฐพงศ์ มีจันทร์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
4064423473047นางสาวอรทัย เจิงชัยภูมิวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4164123487015นางสาวภาทิณีย์ คลี่เกษรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4263123465063นายศิกษก นิยกิจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4363123329020นางสาวอรปรียา บุตรเอกวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4463127315048นางสาวทัศนีย์ พันธุ์พร้อมคณะวิทยาการจัดการ
4563123465042นางสาวทัศนีย์ ปานทองวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4663123465022นายภัทรมงคล เลขะพจน์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4763123329021นางสาวพิรญาณ์ อบเชยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4863123450039นางสาวศิริรัตน์ มานะกิจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4963123329032นายจิรายุ ตรีกาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5063123471108นางสาวณัฐวดี จันทร์นพคุณวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5163121115043นายภารดล ดวงจันทร์คณะครุศาสตร์
5265427360174นางสาวกิตยาภรณ์ บริวัตรเลิศโสภาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5364423440092นายกวินต์ ปาประโคน ปาประโคนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5463123329029นางสาวลักคณา ขำคมเขตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5564123464086นางสาวบุณยวีร์ เว้นบาปวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5662123442111นางสาวปรางทิพย์ จันนามวงค์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
5762123442095นางสาวภัทรพร คำสีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
5863122240005นายนัฐธน ศรีสดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5962522202057พระมหาพีรพงษ์ สองสุขคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6064122239089นางสาวรามาวดี ประเสริฐวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
6163123440081นางสาวฐตมล ไม้เกตุวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6265127345028นางสาววชิราภรณ์ ชุมคำไฮคณะวิทยาการจัดการ
6363123328134นายรัฐกานต์ แซ่อึงวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6463123328137นายปัญจพล เชิดกายวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6562123450039นางสาววิภาวรรณ รักสวยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6663128302001นางสาวบัวขาว แซ่น่าคณะวิทยาการจัดการ
6763123466059นางสาวฐาปณี สุขบำรุงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6864423491013นายยุทธภูมิ ชาญชัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6964423491011นางสาวจิราพัชร ภานุเวศวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7064123491016นางสาวพัชรีภรณ์ เครือเนตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7164123491024นายพูลชัย สมมีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7264423491006นายเกษมสันต์ สายสีแก้ววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7364423491002นายยุทธิ์พิชัย ทองมาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7464123491004นายกฤษฎิ์มงคลสวัสดิ์ วงษาชุมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7564423491007นางสาววัฒนาทิพย์ พิมสุวรรณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7664423491008นายพีรพล ทองทาบวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7764123491017นายกฤษดา สมภารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7864123491014นางสาวรุ่งจิตร พงษ์อุดมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7961127323022นายณัฐวุฒิ สุขโภคีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
8064423440113ส.ต.ท.ทัตภูมิ อู่ตะเภาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8165127345008นางสาวปิยฉัตร ชึดนอกวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8265127345002นางสาวศิริพร แสงลีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8363128302092นางสาววิภาดา เซียงฉีคณะวิทยาการจัดการ
8463122230102นางสาวญาณิสา พรมพุฒวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
8563123465044นางสาวพิมพ์ชนก ทองชุมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8663122236014นางสาวดีนา ยามาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
8763122236012นางสาวอวาติ๊ฟ เจะเละวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
8863122236011นางสาวตัสนีม มาแนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
8963122236013นางสาวมาดีฮะห์ มาหะมะวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
9063127336018นางสาววรนันท์ นาคบุรินทร์คณะวิทยาการจัดการ
9163127339124นางสาววณิษา ภางามวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9263127321041นายภูวนาถ เปี่ยมทองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9363127339074นางสาวมาริศา คำกัลยาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9464122239016นายไพซาน ยาซิงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
9564122239025นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นขจรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
9664122239060นางสาวอัศณี ราคล้ายวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
9764122239008นางสาวหัทญา คล้ายอักษรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
9864122239044นางสาววรารัตน์ บริบูรณ์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
9965427345001นายธนวุฒิ แก้วเตจ๊ะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10063123462012นางสาวอัยริน สงวนวงศ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10163123449019นางสาวสุชาดา ยังยิ่งยงวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
10263123403053นางสาวสุพัตรา เรืองเอี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10363123403009นางสาวอาทิตยา บัวทองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10465127345039นางสาวอรปรียา นากันวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10565127345030นางสาววรานุช มาสุขวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10665127345060นางสาวสุภาภรณ์ หล้าจางวางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10763122239004นางสาวสวรินทร์ ธิพาสีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
10863123462067นางสาวจารุวรรณ กีบางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10963123462068นางสาวเมทินี โพธิ์สวัสดิ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11065127345049นางสาวดวงฤทัย วิวัฒน์ไพบูลย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11164122203010นางสาวพาฝัน ความขุนทดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11263123465049นายธัญธนา เเก้วคงคาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11364122239026นางสาวกนกพิชญ์ รัฐภรณ์ปริพัตรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
11463123403016นางสาวมณีนุช สุขสุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11563123440177นางสาวภัทรศรี ศรีภูมาตย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11663128302019นางสาวรวีนิภา นฤทัตคณะวิทยาการจัดการ
11763127339131นางสาวจรัญญา ตุ้มสุวรรณ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11865122228139นายคณพศ อินพุ่มรัตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11963123329074นายชนะพงษ์ สังสีแก้ววิทยาลัยนิเทศศาสตร์
12064126615009นางสาวสุพรรณษา เฉกเพลงพินคณะศิลปกรรมศาสตร์
12165427345030นางสาวณาตยา วงษาบุตรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12264427360101นางสาวภัทรานิษฐ์ สุขเกษมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12363122401023นายภัทรพล จงกลณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12465127345027นายพุทธิพงษ์ บุตรสีโคตรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12564123487016นางสาวไชยานิตย์ บำรุงพลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12664427360106นายอนันต์ รักษ์กำเนิดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12764427360121นายอนุพงษ์ แสดงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12863123318117นางสาวทิพวรรณ สุเปรมศรี สุเปรมศรีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
12963127321036นางสาวอริสรา สว่างแสงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13065423484017ส.ต.ท.พลวัฒน์ สมใจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13165427345023นางศิริอร สุทธิเมธากุลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13265427345022นางสาวสุภาวี ภาคีนุยะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13365427345019นางสาวดารารัตน์ จินารักษ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13465427345011นางสาวพรนิภา หอมจันดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
13563123401026นางสาวศกุนตลา รอดขำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13663123401040นางสาวปภัสรา จันทิมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13763127321073นางสาวชลมาศ บุญนาควิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13862127312008นางสาวจีรนันท์ ชมภูเจริญคณะวิทยาการจัดการ
13962123404022นายพฤฒพงศ์ ฉ่ำพิพัฒน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14062123442116นางสาวเบญจพร ธิเบศร์ณรงค์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
14163123463021นางสาวณัฐวดี โรจน์นวกรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14264423440058ส.ต.ท.วุฒิชัย ถึงทุ่งวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
14365127345057นายอภิวัฒน์ โคธิเสนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14464423440048นายอธิพงศ์ สุริสารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
14564423440042ส.ต.ท.ณนคร ประขันธ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
14663128302038นางสาวนวธิดา กองสมบัติคณะวิทยาการจัดการ
14763127339045นางสาวนิยดา แสงแก้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14863122525044นายเมฆา สีพิมพ์สอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14963122525045นายธนาธร ดอนไพรวัลย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15063127339051นางสาวภาวิณี กิจบำรุงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
15164423440147ส.ต.ท.อัครนันท์ แก้วประภาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15265127345068นางสาวกัญญารัตน์ สมสีดาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
15363127343097นายรชา อุตตสุรดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
15463127321134นายอธิวัฒน์ อุปการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
15564423440105นายปัญญากร ดอนอ่วมไพรคณะวิทยาการจัดการ
15663127322029นางสาวสุวิมล ทาอามาตวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
15763123329117นางสาวอทิติยา สมาศรีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
15863127322025นางสาวอภิญญา ขอมีกลางคณะวิทยาการจัดการ
15965127345025นางสาวรามาวดี นันทะมีชัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16065127345038นางสาวเกวลิน โคตรสีบันวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16165127345080นางสาวนิพาดา ราชโยธีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16263123471102นางสาวสาธิตา สมบูรณ์เกล็ดแก้ววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
16363123471121นางสาวอิงลดา บุญภาพวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
16465127345023นายอภิชาติ โมลาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16563128302078นางสาวธรรมิกา สายลือนามคณะวิทยาการจัดการ
16663127321089นางสาวหทัยชนก คุ้มครอง คุ้มครองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16763127351003นายยศพล สีมหาวงษ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16863123328042นายศิริวัฒนะ ยุติธรรมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
16963123472052นายทัศกร หัตประกอบวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
17063122203095นางสาวผกามาศ บุญพรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17163122203096นางสาวรวิวรรณ อินนาจักรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17263127321095นางสาวพัณณิตา ภิรมศรีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
17363123466063นายฐาปกร สดสร้อยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
17463127322035นางสาววีนัส สุมาลย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
17563127322021นายพีรพัฒน์ จารัมย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
17663127337034นายสิทธิพงศ์ พรหมวิหารสัจจาคณะวิทยาการจัดการ
17763127321102นางสาวศศิตาภรณ์ อินใยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
17861123321035นายอมรพิทักษ์ อุปคิวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
17963123466058นางสาวชลลดา ลีภัทรวิโรจน์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
18063123328021นางสาวสุปราณี โชติพิบูลย์ทรัพย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
18164127328027นายภาณุพงศ์ ทองชมภูวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
18263128302109นางสาวชนกนันท์ มูลหารคณะวิทยาการจัดการ
18364423440124สนธยา โปตะวัฒน์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
18463128302042นางสาวภูริชญา หนองใหญ่คณะวิทยาการจัดการ
18565127345016นางสาวกุลธิดา ดีเสริมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
18665127345043นายอนุชาติ หาสอดส่องวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
18763127321026นางสาววัชดา อาดำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
18862126606056นางสาวพรสุดาวรรณ สินประเสริฐคณะศิลปกรรมศาสตร์
18965527313004นายธนเดช สินสุวงค์คณะวิทยาการจัดการ
19062123423010นายไชยฤทธิ์ โควังชัยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
19163127312023นางสาวสุรีพร แซ่ลิ้มคณะวิทยาการจัดการ
19263127322022นายกิตติศักดิ์ ต้นโพธิ์ธรรมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
19363122235005นางสาวกฤษศิริ เมืองชะนะพวงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
19464427345002นางสาวพรรณนารา ศาลาคำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
19565427365099นางสาวชลดา รังสิกุลวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
19663127321033นายอดิศักดิ์ ทุมชะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
19763127321113นายPiyakorn Wongporm Wongpormวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
19863127321161นายธรรมรัฐ เพ็ชรอินทร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
19963127315019นางสาวอินทิรา บือขุนทดคณะวิทยาการจัดการ
20063127321018นายธีรภัทร จันทร์ต๊ะบุตรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน