รอบอบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2566    อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-65 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 04
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
162122236005นางสาวเกวรินทร์ ฤทธิ์น้อยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
265427365073นายอัมรินทร์ บุญเจริญวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ