รอบอบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2566    อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-65 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 02
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
162122525019นางสาวธนภรณ์ ด้วงนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
262127353042นางสาวปนัดดา เหล่าแสนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
362127353036นางสาววิชาดา บุดดาหวังวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
462127353035นางสาวสุพัฒชา สีหาพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
562828302026นายกิตติชัย แก้วตันคณะวิทยาการจัดการ
662123442045นางสาววิชยา บูรณัติวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
762123442036นายติณภพ กลิ่นธูปวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
863122203094นางสาวพรอรทัย มณฑาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
962122236013นางสาวอภิญญา ค้ำคูณวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1063123471088นางสาวปณิสรา จงทวีวัฒน์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1162122525005นางสาวชลิตา ธีรโชคดำรงกุลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1262122525018นางสาวอาภรณ์ ลำเจียกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1365522301024นายอมรเดช ดวงแก้วเลิศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1463123466033นางสาวณัฐธิดา อยู่เกตุวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1562122401001นางสาวจารุวรรณ เทียนสันต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1663127337036นางสาวชไมพร บัวทองคณะวิทยาการจัดการ
1763121110021นางสาวภัทราภรณ์ แก้วไทยคณะครุศาสตร์
1863127337007นางสาวขวัญจิรา ขันธมะณีศรีคณะวิทยาการจัดการ
1963127337046นางสาวอมรรัตน์ มูลศรีคณะวิทยาการจัดการ
2063121110044นายปาราเมศ ทานันท์คณะครุศาสตร์
2162123403006นางสาวธัญชนก แสนทวีสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2262122203034นายป้อมเพชร ทศพรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2363127337043นายรฐนนท์ ไพโรจน์คณะวิทยาการจัดการ
2463127313005นางสาวพิยดา ปราบสกูลคณะวิทยาการจัดการ
2562122232019นางสาวทิวาพร ปิติแสนชัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
2663127313023นายยศธน เรือนทองดีคณะวิทยาการจัดการ
2763127313133นายปวิณวัช บุญมาศคณะวิทยาการจัดการ
2863127313153นายภพธร รัตนวันคณะวิทยาการจัดการ
2963127313048นางสาวชนิตา เดชบุญช่วยคณะวิทยาการจัดการ
3063127313008นางสาวสุธัญญา รักงามคณะวิทยาการจัดการ
3163122502010นายณัฐพล พะนัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3263123401010นางสาววัชราภรณ์ พรมนางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3363123401075นางสาววราภรณ์ พรมนางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3463122235018นางสาวณัฏฐกมล นาคเสพวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
3562123442069นางสาวภานิชา อรศรีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3662123442063นายศิวกร สุนทรวิศรุตวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3762123442076นางสาวมุทิตา เกิมรัมย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3862122401005นางสาวณัฐกานต์ พุกภูษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3962123329202นายชาญณรงค์ ชำนาญประดิษฐ์คณะวิทยาการจัดการ
4065522301003นายสุนุสรณ์ เทพทองวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
4165522301012นายธีระกิจ หวังมุทิตากุลวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
4263127315054นายศิลา อินทศรีมาคณะวิทยาการจัดการ
4363123440032นางสาวเจนจิรา ราชาชาญวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4463123440034นางสาวภัทรณัฐดา ศรีสมบุตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4563123440104นายณรงค์ฤทธิ์ ห่อเพ็ชร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4663123440105นางสาวมณฑิกา แก้วนารายวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4763123440113นายภู​สิทธิ์ ​ปิยพัทธมนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง