รอบอบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2566    อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-65 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 01
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
161123451245นายภิชชา เชื้อประดิษฐ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
263123462075นายชนวีร์ พลวิชัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
362123321026นางสาวสุพิญชา ไขแสงจันทร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
461123467003นางสาวนฐพร แผ่นทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
562423471125ส.ท.หญิงวนิดา ธนมงคลสิริวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
663823471053นายจักรพันธุ์ ขำคมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
762123464080นายวสันต์ ดวนด่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
862123464064นายนครินทร์ ดลมินทร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
962122203095นางสาวเมธาวัณน์ มกรธัช มกรธัชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1062122201071นางสาวเกษฎา พละสิงห์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1163123329252นางสาวนุศรา เจือบัวขาวคณะวิทยาการจัดการ
1262127340007นางสาวสุพรรณิการ์ นาคใหม่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1362123405015นางสาววราพร สุริวงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1462123466028นางสาวมัณฑนา กิมอ่วมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1563122401041นางสาวชิดชนก ชื่นอารมย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1662127353063นางสาวรุ่งราวรรณ์ พุทธโควิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1762127353037นางสาวกมลวรรณ เขาทองวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1862131109013นายปารเมศ โมทองศรีคณะครุศาสตร์
1962123328068นายธนพงษ์ ชะอุ่มเกษวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2065427360038นายอธิศ ชนะบาลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2165427360064นางสาวภัทราภรณ์ เชี่ยวเวชวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2262127353025นางสาวเพ็ญพักตร์ ศิริเกตุ ศิริเกตุวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2363122203071นายภีมเดชา พุ่มวงษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2463122203097นายศุภโชค รัตนกระจ่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563122203081นายจักรพรรดิ คุ้มภัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2663122203085นายสิทธิโชค นิ่มอนงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2761131110063นายภานุวัฒน์ ทองมนต์คณะครุศาสตร์
2863122202044นายนิธิภัทร โกษยานันท์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2961131110076นางสาวอภิชญา ฤทธิ์เทวาคณะครุศาสตร์
3062527328007นางสาวนิชาภา พลเสนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3162527328003นางสาวอารยา พันธุ์ดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3262123329164นายพรพรหม คมขำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
3362131113028นายณัฐพงศ์ วิมลคณะครุศาสตร์
3463122901005นายพสุธร ลิ้มวิไลกาญจน์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3562121110048นางสาวศุภรดา สิงห์ทองคณะครุศาสตร์
3662121110047นางสาวปรายรุ้ง กลิ่นโกสุมคณะครุศาสตร์
3762126613017นางสาวธัญวลัย แซ่ใช้คณะศิลปกรรมศาสตร์
3863123471156นางสาวสกลสุภา อ่อนสุขใสวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3961131111001นางสาวกนกภรณ์ ปุริสังข์คณะครุศาสตร์
4061126614038นายสุธรกวี พันธุมะเกียรติคณะศิลปกรรมศาสตร์
4164427323108นางสาวสุวนันท์ อัศวีนานนท์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
4263123471146นางสาวกัญญาณัฐ​ เชยชื่นวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4360122202147นายธนวันต์ พิมพาภรณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4463123322014นายพงศธร พุ่มอ่ำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4563122901013นายธนกิตต์ พริ้งรักษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
4663122901016นายพจน์ณรงศ์ คงเย็นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
4763122505029นายณัฐชานนท์ ดีพรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4863127315020นางสาวสุวัจนีย์ หนูแย้มคณะวิทยาการจัดการ
4963127315015นางสาวชนินาถ คุ้มใจดีคณะวิทยาการจัดการ
5062127353077นางสาวธิสรา ชินเณหันหันหาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
5161132523026นายธราเทพ สมศรีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
5262123322021นายพัทธดนย์ กิตติเมธีกุลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5363122301002นางสาวปิยะฉัตร โคนไธสงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
5462123322041นางสาวเยาวรักษ์ ทองปานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5565123440050นางสาวหนึ่งฤทัย ชาวพะลานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5663122203072นางสาวกฤษณา อบอุ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5763127337012นางสาวสุภัสสรา ธรรมสาร์คณะวิทยาการจัดการ
5862122228093นายสิปปภาส สมพงษ์สวัสดิ์ สมพงษ์สวัสดิ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5963127337003นางสาวอรัญญา เดชกุลรัมย์คณะวิทยาการจัดการ
6063127337002นางสาวปาริชาติ เทศขยันคณะวิทยาการจัดการ
6162522202044พระมหาสิทธิพล วิเศษยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6264522301037นางสาวชินภัทร วชิรเดชานนท์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
6362123403025นางสาวศุภิสรา สุดตาภักดิ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6463122203073นางสาวพิมพ์ลภัส พันนัทธีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6563121112020นางสาวฐิติชญาน์ จันทร์สุหร่ายคณะครุศาสตร์
6662121108046นายชัชชัย ถิระโชติคณะครุศาสตร์
6761122203028นางสาวนพรัตน์ มูลหลวงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6862127353032นายจีระพล ทีฆะกุลวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
6961131109059นางสาวจตุรดา เพ็งสกุลคณะครุศาสตร์
7063127353023นายศักดิ์เกรียงไกร เบ้าวรรณวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
7163123440007นางสาวสิรีรัตน์ ศรแสดงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7262123454011นายธนดล ระจิตดำรงค์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7362123329175นายจิรพันธ์ น้อยนิลคณะวิทยาการจัดการ
7462527328020นายสัจจพล สุฤทธิ์คณะวิทยาการจัดการ
7562127354004นางสาวณัฏฐธิดา แป้นลอยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
7663123403112นายธีรวัฒน์ เสรีกัญญาพัฒน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7763127339115นางสาวสรัญญา ลังกาแกมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7863127339118นางสาวศิรินทรา สุขกุมภาพันธ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7963123464029นางสาวจิราวรรณ เทพไทยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8062123442051นางสาวแพรวพรรณ พลงามวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8162123442088นางสาวกนกวรรณ พละสูรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8262123442101นางสาววิสสุตา หุ่นหิรัญวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8363127313049นางสาวญาณิศา เสาวคนธ์คณะวิทยาการจัดการ
8463123329080นายภากร เผ่ามณีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
8563127336001นายพัชรพล ชาวนาคณะวิทยาการจัดการ
8662127353065นางสาวกาญจนา นาวาศิริวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
8762127353073นางสาวศศิธร ประสงค์สุขวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
8863121108041นายวีรภัฎ ขวัญเมืองคณะครุศาสตร์
8962127353039นางสาวสุจิตตรา เสียงล้ำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
9062123403052นางสาวปัญธนพร ถนอมบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9164123450007นางสาวศศิธร ดวงขาววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9263127353091นายเจษฎาพร สายเมฆวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
9361827313019นางสาวณิชาภัทร รามโกมุทคณะวิทยาการจัดการ
9460527328024นางสาวบุรัสกร พรมจักร์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
9563127310047นางสาวมนัสนันท์ สันทัดคณะวิทยาการจัดการ
9663127310006นางสาวอรนภัทร จันทร์ดำคณะวิทยาการจัดการ
9762127353066นางสาวกัลยาณี ศาลางามวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
9863122235013นางสาวพีรดา ทองสีนุชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9962123402031นางสาววรัทยา ฉิมงามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10063122235002นางสาวโบลว์หลัน ชูเสนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
10163122235015นางสาวฉัตรมณี สีลาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
10263122235021นางสาววราภรณ์ โชติวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
10364127336025นางสาววรัญญา อยู่ประจักษ์คณะวิทยาการจัดการ
10462126607018นายอาทิตย์ โตชาติคณะศิลปกรรมศาสตร์
10564127336031นางสาวอลิสา ทิพย์สิงห์คณะวิทยาการจัดการ
10662127353056นางสาวแจ่มจิตร ชัยเดชวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10764427323008สิบโท ภัทรพงษ์ วงศ์สุวัฒน์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10862522301117นายสรเทพ สกุลดีมาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
10961122203058นายเจษฎากร ชัยศรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11062123402034นายจักรครินทร์ หอยสังข์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11162123442061นางสาวไพลิน จันทรคณะวิทยาการจัดการ
11262127353029นางสาวนฤมล ภูมิลิงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
11362123322044นายณรงค์กร ดิลกศิลป์คณะวิทยาการจัดการ
11464427323034นางสาวมะลิวัลย์ มณีลุนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
11563127336035นางสาวอนัญญา หนูเจริญคณะวิทยาการจัดการ
11663127321023นางสาวกัลยาณี บัวศรีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11764427323053นางสาวพรสิริ เพิ่มศิริกูลคณะวิทยาการจัดการ
11863127321108นางสาวมิจิตรา พิมยางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11963122228023นายนัฐวุฒิ อระยะวรรณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12063122239009นางสาวนริศรา โอปัณณาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12162126607044นางสาวสิรินดา เหมือนแก้วคณะศิลปกรรมศาสตร์
12262123403039นางสาวพรรณวสา สำเนียงเย็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12363121111029นางสาวปทิตตา พุ่มนุ้ยคณะครุศาสตร์
12464423471010นายกรวิชญ์ คงจันทร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12562122228069นายปรัชญา พุทธิปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12663126614066นางสาวศิริลักษณ์ กอสาลีคณะศิลปกรรมศาสตร์
12761131109003นายจักรพงศ์ วันทาพงษ์คณะครุศาสตร์
12862127349044นายสุววงศ์ ก้องกิตติธนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ