รอบอบรมเดือน ธันวาคม 2565    อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 03
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
163123466023นางสาวสุนิษา รานอกวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
264427360153นางสาวชิดชนก นิโครธานนท์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
364427346001นางสาวพนิดา เภตราวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
464427346002นางสาวจิรภาดา หาญกำลังวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
564427346003นางสาวนิศารัตน์ น้อยนางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
664427346004นางสาวอรนิชา ปิยรัตนชัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
764427346006นางสาวเบญจพร ทาคำมิลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
864427346007นางสาวเบญจวรรณ สมบุญวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
964427346009นางสาวลัดดาพร มิ่งไชยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1064427346010นางสาวอุมาพร ติ้วไธสงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1164427346011นายกฤษฎา เอื้อทานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1264427346012นางสาวประภาสิริ ศรีจันทร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1364427346013นางสาวชุตินันท์ กลิ่นมาหอมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1464427346014นายธันยพร ภูศักดิ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1564427346015นางสาวสุนิตา ทะพาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1664427346016นายศรณรินทร์ สุพรรณวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1764427346017นางสาววรรณิดา มัสโอดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1864427346019นางสาวปุญณัฐ สายบุบผาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1964427346020นางสาวพรลภัส ยาวิใจวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2064427346022นายสันติ บุตรเพ็ชร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2164427346023นางสาวตติยา อินต๊ะยศวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2263123462038นางสาวสุจิตรา มูลดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2363123462057นายชณพล ฉิมรัมย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2462123470011นางสาวเสาวลักษณ์ เผ่าพันธ์ เผ่าพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
2562126615006นางสาวณัฐชยา เกตุแก้วคณะศิลปกรรมศาสตร์
2664427346024นายปธานิน สุขสมพรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2764427346025นางสาวเบญจพล บุญเลิศวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2864427346027นายอนณ เจริญสุขวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2964427346028นางสาวศิวพร วัชนารถวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3064427346029นายภัสมา พันธุมาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3164427346030นายวศิน สาริดดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3264427346031นางสาวนัฐ​มล​ มิ่งขวัญ​วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3364427346032นายปภาวิน ภัสสรภัทรกุลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3464427346034นายณธกฤษ วีรสุธีกุลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3564427346035นางสาวสมฤทัย สุขสวัสดิ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3664427346036นางสาวปัทมพร ผิวพรรณวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3764427346037นางสาวนีรนุช พงษ์ประดิษฐ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3864427346038นายปฏิภาณ อิทธิธาดาสุขวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3964423471217จ.ส.ต.สุรศิลป์ ธรรมวิเศษวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4064427346040นางสาวฐิตาภรณ์ อุระเกตวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4164427346041นางสาวนภาพร แก้วดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4264427346042นางสาววราวรรณ สุขรุ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4364427346043นายเพชรจรินทร เอี่ยมสะอาดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4464427346044นางสาวประกายดาว อินเมฆวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4564427346045นางสาวสุนิสา คินธรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4664427346046นางสาววราภรณ์ เรืองรอยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4764427346047นางสาวอริสา แก้วราชวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4864423471258ส.อ.ไพรัช ส้มแป้นวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4961123403169นางสาวปุณยนุช แซ่เติ๋นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5061123405077นางสาววรินญา จิตสมุทรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5162126613011นางสาวยศวีร์ สาสุขคณะศิลปกรรมศาสตร์
5262122228072นายทัศพงค์ เลิศจินตวงษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5363123462013นางสาวเจติยา รัตนาละออคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5463122202071นายชาญชล เข็มงามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5563123462014นางสาวจิราภา จันทร์แก้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5663123329150นางสาวอนงค์ภัทร์ ปิยะวรรณะกูลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5763123328023นางสาวจุฑาทิพย์ ชมดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5863123471149นางสาวอริษา กรอบมุขวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง