รอบอบรมเดือน ธันวาคม 2565    อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 01
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
158823315001นายจักรพันธ์ บุญจันทร์คณะวิทยาการจัดการ
261123440097นางสาวธัญชนก ปานอุทัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
362127315023นางสาวหทัยวัลลภ ทับทิมไทยคณะวิทยาการจัดการ
461823329044นายพงศกร พุ่มทองวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
562126613013นายเทพพิทักษ์ กุลศรีนอคณะศิลปกรรมศาสตร์
663122228091นางสาววนิดา ชูแสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
763423471315ส.อ.ณัฐพล ดิษยวนิชวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
863423471300นายปริญญา ไทยประดิษฐวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
962131108008นายธนภัทร หนูแสงคณะครุศาสตร์
1062131114003นางสาวกัญจนพร แซ่เจียมคณะครุศาสตร์
1161131108014นางสาวเกษราภรณ์ เรืองสาคณะครุศาสตร์
1262127354009นางสาวนู้รฮูดา หมัดอะดัมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1362127321182นายพิชชากร คงมาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1462121111069นายธนพล พวงพิพัฒน์คณะครุศาสตร์
1561131108062นายรุจดนัย สินอุดมคณะครุศาสตร์
1664427321059นางสาวอรัญญา โชติกะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1764427321053นางสาววิสาข์ เภาอ่อนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1862122228044นายอนิรุต หนูยนต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1962123322065นายขรรค์ชัย นาถมทองวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2062127313080นายธันยบูรณ์ อุยสุยคณะวิทยาการจัดการ
2164427323011นายไชยพาฆินทร์ อนันต์ไชยศิริวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2262823329007นายตรัยธรรม จงทวีธรรมคณะวิทยาการจัดการ
2362122225012นายณภัทร ดัชถุยาวัตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2462127353080นายจักริน สว่างชาติวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2563127354020นางสาวเกตุสุดา สิริวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2664427346033นายยศกร คูณทวีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2762123440015นางสาวธัญวรัตน์ ชีพไธสงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2861123405112นายณัฐกานต์ เทพอักษรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2962123440040นางสาวเปรมวิกา เสาวโมกข์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3064427323098นางสาวชลิตา ตรีเดชาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3163127349048นายชลสิทธิ์ เจริญชนม์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
3262126607006นายรัตติกร โทสวนจิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
3362126607052นายคณัฏฐ์สณัน มุ่งแฝกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์
3462126607042นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
3563123449155นางสาววรารัตน์ เพชรรัตน์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3662131108017นางสาวพิรญาณ์ มั่นศักดิ์คณะครุศาสตร์
3762131108031นางสาวสิริวิมล แสงหิรัญคณะครุศาสตร์
3862121108064นางสาวสิริยากร นาลอยคณะครุศาสตร์
3962131108018นางสาวนันทิราพร ยอดสำโรงคณะครุศาสตร์
4062122505029นางสาวนฤมล คงสมแก้วคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4163123466026นางสาวจันจิรา วงค์จันทาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4263122243009นางสาวณัฐการ คลี่ใบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4363122243011นางสาวมิลลดา สอนโหคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4463122243014นางสาวปิยาพัชร ดีเบาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4562126614001นางสาวปรีดาภรณ์ จันทร์วิไลคณะศิลปกรรมศาสตร์
4661126607021นายเจษฎากร สกุลสันคณะศิลปกรรมศาสตร์
4762122232015นางสาวพิมลภัทร เสงี่ยมโคกกรวดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
4863123449015นางสาวพิชญ์ฌาวัน ปาละวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
4963823471061สิบเอก ทมะ สำเร็จผลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5061123449250นายธีรพันธุ์ จันโทสีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
5162122232006นางสาวภัทราวดี ชูรัตน์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
5263127339064นายอนุชา มงคลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5361131108061นางสาวอังสุมาลิน รักษาภักดีคณะครุศาสตร์
5462123404039นางสาวณัฐฐินันท์ มีชูพร้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5561131108001นางสาวปวีณา ปักษาวันคณะครุศาสตร์
5662123449039นางสาวสุรีรัตน์ กลักเพชรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
5762127354013นางสาวกัลย์สุดา พรมท้าววิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
5862122505053นางสาวณัชชา สวัสดิ์นะทีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5962126614018นางสาวสุธาวัลย์ ผาลาคณะศิลปกรรมศาสตร์
6062126607038นางสาวณัฏฐ์ชญา แสงปราชคณะศิลปกรรมศาสตร์
6162126614061นางสาวเพชรรัตน์ อิทธิพรมคณะศิลปกรรมศาสตร์
6262126611087นายศรัณย์พร ใจดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
6362126607050นางสาวปัทมาวรรณ ธรรมวงศาคณะศิลปกรรมศาสตร์
6463122239020นางสาวธัญวรัตน์ ครึกครื้นจิตรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
6562126607010นายกิตติพงศ์ วามขันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
6662126614006นายอัษฎาวุธ วิยาสิงห์คณะศิลปกรรมศาสตร์
6764423471079นางสาวภาพร พวงสมบัติวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6863123404009นางสาวชลิตา อยู่ศิริคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6963123329007นางสาวพิระดา สนธิสุขวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
7063123404041นางสาวจิณห์วรา มุ่งคำคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7162123449052นางสาวสุทธิชา สร้อยสุมาลีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7264423471082ส.ท.สิทธิพล ชำนาญกิจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7364423471233นายธีรพงษ์ สุยาอินทร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7464127321019นางสาวเหมรัช นิ่มนวลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7564127321027นางสาวอรสา สมเพ็ชรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7664127321124นางสาวจรีนุช บุดสาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7762127319005นางสาวสุภัคชญา เรือนนุชวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7862127319002นางสาวคัทรียา เลี่ยนชอบวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7962127319010นายจิระณัฐ บุญทับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8062127338019นายนนฐกร จินนุกูลคณะวิทยาการจัดการ
8162123442092นางสาวปิยะมน ปักษีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8262123442108นางสาวศศิประภา ขำสดวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8364423471288สิทธิชัย บุญเพลิงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8461123463012นางสาวศิครินทร์ การะเกษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8561127313011นายบุญฤทธิ์ ชวลิตจารีธรรมคณะวิทยาการจัดการ
8662123442109นางสาวอุบลพรรณ คงพัวะวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8764123472013นายณัฐกร จันรุนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8862123442021นายปริญญา หลบภัยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8964123450036นายวรานนท์ ผลผดุงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9064423471240นายอิสรา บำรุงรัตน์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9162127353041นางสาวณัฎฐา ชากำนันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
9264423471272ส.ท.สมพงศ์ สองแก้ววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9362126614057นางสาวกัลยรัตน์ ทองคนทาคณะศิลปกรรมศาสตร์
9462127319001นายภูศิลป์ รัตนพันธ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
9564423471271ส.อ.อดิศักดิ์ แก้วเพชรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9662127310076นายชัชพล บุญญาปฏิภาคณะวิทยาการจัดการ
9762827313001นางสาวสุภาวดี หัวไผ่คณะวิทยาการจัดการ
9862123442057นางสาวมิ่งกมล หมื่นขันวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
9962123322072นายจิตกรณ์ สุธนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10062123322066นางสาวกชพร เมคสุวรรณ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10164122525077นายอนุชา สอนราชคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10264122525051นายศุภกร พูนศรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10361123329218นายกฤษฎา ดำดินวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10464423471321ส.ต.พุฒิพล ชัยศิริกุลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10562122230123นางสาวรัตนาภรณ์ สวัสดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
10661122502021นางสาวซาเนีย ทิงเหมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10763123464027นางสาวโยษิตา นิ่มนวลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10863127336003นางสาวอภิญญา หงษ์เวียงจันทร์คณะวิทยาการจัดการ
10963123464068นางสาวภารวี ม่วงลายทองวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11061126606060นายชัยธวัช หวันลาคณะศิลปกรรมศาสตร์
11163123464022นางสาวณัฐรุจา ดาลุนสิมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11263127315044นางสาวอริศรา ใจชอบคณะวิทยาการจัดการ
11363123464046นางสาวศศิธร คุณทิพย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11463123464017นางสาวสุดาทิพย์ ทุมเทียงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11563127313127นางสาวสุริสา วิชัยกุลคณะวิทยาการจัดการ
11663123464053นายอรรณพ แก้วเกียรติพงษ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11763127313013นางสาวธนาภรณ์ จันทะคุณคณะวิทยาการจัดการ
11863127313132นางสาวจารุวรรณ เนินกร่างคณะวิทยาการจัดการ
11963123464075นางสาววรรณิดา เชื้อแสงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12062123468019นางสาวปาลิดา ประริวันตะโกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12162127345022นางสาวอันทิชา ทาหล่อนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12263123449213นางสาวปรียานุช เดชพังวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
12362131111010นายทรงพล เอียดแจ่มคณะครุศาสตร์
12462131112025นายชนภัทร ไกรประสิทธิ์คณะครุศาสตร์
12564427360095นายลัทธพล สุวรรณพิทักษ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12665123472013นางสาวศุภาพิชญ์ บุญเรือนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12763127313018นางสาวอัญชลิตา ราษฎร์เจริญคณะวิทยาการจัดการ
12862122505055นางสาวชรินรัตน์ เอกลักษณ์ตระกูลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12963122230124นางสาวกัญญากมล คุณวุฒิวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
13063122230072นางสาวปัณฑิตา หนูรินทร์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
13163122230071นางสาวรัตติกร ชมภูเขียววิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
13263123462025นางสาวกัญญาณัฐ สุดจิตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13363121110006นายวัฒนชัย ภูมิอินทร์คณะครุศาสตร์
13463122519040นายวัชร์ชัยพัทธ์ เจริญผลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13562123404049นางสาวอาทิตยา แดง​เขียน​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13663127339065นางสาวนฤมล ภู่สุวรรณวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13763122230036นายสิทธิชัย อุทัยเลิศวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
13863122240006นางสาววิภารัตน์ ศรีรูปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13962122232014นางสาววาสนา ศรีสุวรรณวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
14063123449263นางสาวพรไพศาล แก่นจำปาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
14162127315059นายนรุตม์ เชี่ยวชาญคณะวิทยาการจัดการ
14263122228022นางสาวมีนา นาคอาทิตย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14362127345062นางสาวเกตุวดี ศรีบุญเรืองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14463127337022นางสาวนพรัตน์ กมลจิตอนุวัตคณะวิทยาการจัดการ
14563123464005นางสาวชลดา พฤกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
14662126613004นางสาวประทุมมา ดอนปราบคณะศิลปกรรมศาสตร์
14762126611062นายณัฐวัฒน์ อุ่นคำคณะศิลปกรรมศาสตร์
14863127337023นางสาวรุจิกร น้อยวัฒน์คณะวิทยาการจัดการ
14964121109023นางสาวพิชญาภา แป้นเชียรคณะครุศาสตร์
15064127322003นางสาวนพวรรณ ชิดสูงเนินวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
15162126613058นางสาวอังศุธร มิตรศรีสายคณะศิลปกรรมศาสตร์
15262127313160นายบารมี หวังเปลื้องทุกข์คณะวิทยาการจัดการ
15363122228088นายอนันตชัยน์ จันทึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15463122228071นางสาวมนธิษา บุญทาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15563127337009นางสาวกัญญาณัฐ สุราภาคณะวิทยาการจัดการ
15663127337032นางสาวประภัทรศร อุตะคะวาปีคณะวิทยาการจัดการ
15763127337018นางสาวชลธิชา เวียงแก้วคณะวิทยาการจัดการ
15862123329239นายภฤศ ตังคณากุลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
15963127310029นางสาวเบ็ญจรัตน์ ทองก้อนคณะวิทยาการจัดการ
16063127310031นางสาวชนิกานต์ สว่างเนตรคณะวิทยาการจัดการ
16163123466064นางสาวกัณฐิกา ศิริบุตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
16262122505051นางสาวปาลิตา สุทธิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16362122536008นางสาวชลธิชา พวงพอกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16462122536020นายภานุวัฒน์ การะเกษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16562122536024นายกิตติภูมิ ทองกวาวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16660132523075นายอุสมาน หะยีมายอวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
16763123471112นายชุมพล วรรณทวีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
16863122228073นางสาวกุลธิดา โสภาพรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16962123450063นางสาวนฤนารถ นิลนารถวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
17062123449061นางสาวรัชดาวรรณ ชาญประโคนวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
17162123449076นางสาวอารีญา บุญลาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
17262127337079นางสาวฐิติพร หอมยกคณะวิทยาการจัดการ
17362127337038นายรัชชานนท์ ทองมีค่าคณะวิทยาการจัดการ
17462127337077นางสาวกุลนาถ อ่ำอินทร์คณะวิทยาการจัดการ
17562123449225นายธีรภัทร รัตนพิบูลย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
17662122228047นายธนนันท์ ยะหัตตะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17763123423206นางสาวทัณฑิกา จันทร์บุรีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
17862123403066นางสาวชลนิภา ผาสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17962827313015นางสาวจิรกิตต์ ช่างสลักคณะวิทยาการจัดการ
18063127313091นางสาวธนัชชา บุญมีมากคณะวิทยาการจัดการ
18161123329097นางสาววิชุดา ถิระจรรยามาศคณะวิทยาการจัดการ
18262122202044นายภูมิพัฒน์ อัญมณีรัตน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18364423471180จ.ส.ต. นิวัฒน์ ราชบุตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
18464427321021นายณภัทร แสนคำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
18563127337006นางสาววรางคณา พลจันทร์คณะวิทยาการจัดการ