รอบอบรมเดือน ตุลาคม 2565   อบรมวันที่ 1,2,8,9,10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เวลา 09.00 - 16.00 น.   อบรม Online : Conference Room 01
# รหัส ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
158127327066นายสันติ จินันทุยาคณะวิทยาการจัดการ
258123316033นายพรหมประสิทธิ์ ธรรมจักษ์คณะวิทยาการจัดการ
360127342149นางสาวทัตพร คำเปลววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
463422901005นายกฤตเมธ พงษ์ภมรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
561131111066นางสาวศรัณยา เจริญสุขคณะครุศาสตร์
663423471229ส.อ. ภาณุพงศ์ มิ่งขวัญวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
762823471099นายวริศ ทรงวัตร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
862122232030นางสาวผกามาศ แสงจันทร์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
961131111061นางสาวอรณา แก้วมีศรีคณะครุศาสตร์
1062123321102นางสาวศกาวรัตน์ ผาติเรืองชัยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1164423493087ส.ต.ต.พิทวัส จันทร์พัฒน์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1262827313006นายศราวุฒิ บุญร่วมคณะวิทยาการจัดการ
1364123485015นางสาวอาจรีย์ ชาวสวนแก้ววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1464123450005นางสาวอารยา บุญฤทธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1564123450006นางสาวจุฑามาศ เจริญผลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
1662123329134นางสาวญาณิน พึ่งจรูญวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1762123328102นายวีรพจน์ ทิพยานนท์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1862127353068นางสาวชุติมา ภูคงคาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1963123329173นายชัยวัฒน์ พละไสยคณะวิทยาการจัดการ
2064127315173นางสาวไอลดา คืนดีคณะวิทยาการจัดการ
2164427323029นายสุขฉลอง ผลดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2260127336072นายจิรวัฒน์ รสดีคณะวิทยาการจัดการ
2362123402026นางสาวชลลดา จันทร์แจ่มหล้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2462123423176นายวีรภัทร ศรีไข่สอนวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2562122229029นางสาวสมฤดี ทองย้อยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2664423471297นายวิศิษย์ศักดิ์ โอวาระโกวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2763127345053นางสาวณิชาพร พันเทศวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2863123464043นางสาวอรสา จันทร์เปียวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
2963123464032นางสาวสุดารัตน์ วิเชียรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3062123449004นางสาวชฎาพร บุตรพรมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3162123322089นายวชิรวิชญ์ ตรีเมฆวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
3261123442162นางสาววรรณ์นิภา จันทร์มาลีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3363123464023นายขวัญชัย บุยสอาดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3462123402002นางสาวอัญชิสา ไชยมลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3564127313057นางสาวธนัญญา แสงสวัสดิ์คณะวิทยาการจัดการ
3662122225020นางสาวอภิสรา ยงไธสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3761122521005นางสาวกมลวรรณ ทอง​สถิตย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3862123465064นางสาวนริศา ตรีชายาชีพวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3962127313056นางสาวพรสรวง มัคเมธีคณะวิทยาการจัดการ
4062123329100นายอายุวัต อาษาพันธ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4162122205008นายณฐนัยน์ คงอ่ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4263127343112นางสาวกณภัทร สุวรรณวงษ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4363423471122นายกฤษนล โพธิ์สอนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4463423471125นายทวีศักดิ์ สิทจันทร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4563423471123นายณัฐพงศ์ นิลนนท์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4663123464019นางสาวสุชาวดี เเสงสุวรรณวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4764123485009นางสาวพัชรพร บุญอารีย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
4862123465011นายอดิสร ปราบนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4962122536017นายปฏิภาณ ดั่นคุ้มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5063122230058นายอนุวัฒน์ อ่วมบุญมีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
5164423440021จ.ส.ต.รักษ์ รักทองวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5264423440082นายวีรยุทธ รัตนชัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5363123440099นางสาวยลวรรณ บุญมาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5463127343047นางสาวธรินทร์พร อริยะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5563127343080นางสาวอักษราภัค สวัสดิ์วรัญญูวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5663127343029นางสาวศุภากร ศรีอยู่ยงค์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5764423471266จ.ส.อ.ระวีโรจน์ พวงคตวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5864123485006นางสาวสุฑามาศ ชมสุวรรณวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
5964423440077นายสราวิศ หาโครตวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6062122205005นางสาวอริสรา อุตทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6162123322119นางสาวลัดดาวัลย์ พิมพ์น้อยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6264423471062สิบตรี ประกฤษฎิ์ ทองประมูลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6361123442173นางสาวกมลพรรณ รองยางวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
6464423471140ขจรวุฒิ สุทธิประภาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6563423471119ส.อ.ดนุพล คนฟูมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6663423471126ส.ต.ปฐมพงศ์ ทองเปลี่ยนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
6762827313005นายสุทธิกาญจน์ เค้าอุทัยคณะวิทยาการจัดการ
6864427360120นางสาวมริสา แจ้งพงษ์ศรีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6962122203009นายณัฐกรณ์ เจริญนามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7062123328101นายฉัตรเทพ เหลืองทองวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
7161123404015นางสาวจิดาภา ทิพย์ทองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7264123485020นางสาวกนกรัตน์ น้อยมณีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7358123442139นางสาวศศิธร พึ่งปัญญาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7461127310216นางสาวสาธินี ลิ้มวัฒนาภรณ์คณะวิทยาการจัดการ
7563423471114ส.ท.นรุตม์ เสถียรมณีกุลวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
7663123328056นางสาวศศิธร บัวจันทร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
7761123442013นายณัฐพงค์ ทองอินไข่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
7862122205023นางสาวอารยา มีอุบลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7964423471142ส.ท.เดชา มั่นรอดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8063122210025นายตรีปุณตะ ปัญญาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
8164423471055สิบตรีหญิง กวินทรา เพชรประดับวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8263423471116นายภูทัย ไชยเมล์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
8362122205026นางสาวชมภูนุช อริยะดิบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8462122202004นายจิรายุ วุฒิพงษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8561122203070นางสาวนางสาวณัฐรดา สืบไวย สืบไวยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8661123442016นางสาวศุทธินี วระโพธิ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
8762122205033นายมาวิน มินโดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8863127343016นางสาวธนพร เทียนไสววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8962828302005นายธีรธาดา จอมหงษ์คณะวิทยาการจัดการ
9062123301024นางสาวปนัดดา ทองดอนน้อยคณะวิทยาการจัดการ
9162123301003นางสาวลลิตา แสงดอกไม้วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
9262123301048นางสาวชนะกานต์ พรมสอาดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
9362123301021นายสุทธิราช บัญชาวังวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
9464423440067นายทินภัทร ยังสถิตย์ ยังสถิตย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9564423440044นายธาม โภคินกรณ์พงศ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9664423440142นายธนโชติ ศิริอนันต์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9764823471061ส.อ.พรรษา ลือดาราวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9864823471046ส.อ.ณัฐพงษ์ นพคุณวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
9964823471008สิบเอกธนกร เงินประสิทธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10060123328071นายเฉลิมรัฐ ไชยขันธ์คณะวิทยาการจัดการ
10162123301026นางสาวสัตตบงกช จิตรณรงค์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10262123322070นางสาวพลอยพรรณ บุญเพ็ชร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10362827313012นายกลวัชร สุริยะสุขคณะวิทยาการจัดการ
10463123463016นางสาวหฤทัย อ่อนกะตาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10564423440008ส.ต.ต.ชาคริต ดิษระวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10662827310014นายอนาวิน ดีคณะวิทยาการจัดการ
10762122230128นางสาวจันทร์สุวรรณ์ กุยทวีจรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
10864423471340นายอานนท์ งามจันอัดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
10964123485045นางสาวฟ้าใส ศรีไวยพราหมณ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
11062123301023นางสาวรายาวดี สุขประทังวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
11163122202064นางสาวจิตรทิวา ซ่อมแก้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11263422901022นางสาวอารีรัตน์ ดีโคตรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
11363422901012นางสาวอภิชญา บุญอุไรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
11463122202078นางสาวปิยธิดา ใจเปิ้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11563122202062นางสาวธันยาภรณ์ อุ่นเรือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11663422901017นางสาวธมลวรรณ ทัดขุนทดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
11763422901018นายดนุพล เลิศคุณวุฒิวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
11863422901004นายปกรณ์เกียรติ น้าศิริกุลกิจวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
11963422901016นายสถาพร สุรินามวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
12063422901002นางสาวพัชรีภรณ์ ทับห่วงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
12163422901007นายสิทธา จันทรสมบัติวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
12263422901008นายสหวัฒน์ ขาวขำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
12363422901010นางสาวประภาพร เปาะทองคำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
12462123321068นายจีระพันธ์ เฉลิมพลคณะวิทยาการจัดการ
12564823471078ร.ต.ธวัชชัย อินทร์หอมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
12662123301009นายณัฐพล ตั้งศาสนกุลวงค์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
12761128302337นายธิติวุฒิ​ คุรุธรรม​จารุ​คณะวิทยาการจัดการ
12862123301035นายธานนท์ ยิ้มแฉ่งวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
12961131111054นางสาวกชกร ช่วยศรีสวัสดิ์คณะครุศาสตร์
13064423440016ร้อยตำรวจเอก ปรีดา ศรีโชละวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13163422901021นางสาวนฤภร เสนาชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
13263422901009นายณัฐวุฒิ มุขอ่วมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
13364123485004นางสาวสุทธิดา นิสีดาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13464122232001นางสาวปาวีชนก นาคสุวรรณ์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
13562123440034นางสาวกนกอร สุบุญสันธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13664123484032นายธนภัทร สุขล้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13763423471295จ่าอากาศเอก กฤติกา ดวงมะณีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
13862123329258นายปภพ ทองลายวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
13963423471294นายวิศณุ ศรีนาวาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14062122205035นายศราวุฒิ ณีคงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14164823471043ส.ท.วรกิจ แดงบรรจงวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
14262123466078นายสิทธินนท์ สำหนาววิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
14362123466031นายอุดมศักดิ์ เปรมกิจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
14461131111073นางสาวศิริรัตน์ สุขไสวเนาว์คณะครุศาสตร์
14563422901001นายธีรภัทร แสนหาญวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14662123321055นางสาวหรรษลักษณ์ พรวันชาติวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
14762123321063นางสาวไอริณ คงกระพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
14863423471115ส.ท.กษิดิศ อายุวะศรีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
14961131111057นางสาวรัชฎาวรรณ ธรรมวัฒน์คณะครุศาสตร์
15063123449237นายธนกร เรืองโรจน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15164823471007นายชัยวุฒิ พรมมืดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15264823471156นางสาวฑีรณัฐ พุ่มโพธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15364823471087นายปวเรศ พุ่มโพธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15464823471138นางสาวพงศ์พัชรา นาควิลัยพรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15564823471130นายขจรศักดิ์ นัฏสุภัคพงศ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15664823471117ศุภกร ศุภพงศ์ปรีชาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15762123449115นายเกียรติกุล สิทธิรสวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
15862123465073นายปฐวี ชูทองวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
15962123322105นายณัฐพงศ์ กาญจนจูฑะคณะวิทยาการจัดการ
16062123449051นางสาวพิชญาภา ศิริวงศ์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
16161122228056นายนนทฉัตร กลัดสมัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี