Budget 2565ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ CEFR
ข้อมูลผลการสอบ แยกระดับภาพประกอบการสอบ


ภาพประกอบการอบรม
เกณฑ์คะแนน Oxford Placement test